INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážená pani, vážený pán,

účelom tohto Informačného memoranda je poskytnúť zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a externým spolupracovníkom Skupiny Komerční banky, a.s. v Českej republike a Slovenskej republike informácie o spracúvaní osobných údajov a právach s nimi spojenými. Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame a komu ich môžeme poskytnúť.

Informácie o spracúvaní osobných údajov budú priebežne aktualizované.

Obsah

Prevádzkovateľ osobných údajov. 3

Zásady spracúvania osobných údajov. 3

Zodpovedná osoba. 4

Kto sú sprostredkovatelia Vašich údajov. 4

Kandidát 5

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov. 5

Z akých zdrojov o vás získavame informácie. 5

Ako dlho osobné údaje uchovávame. 5

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia. 6

Zamestnanec. 7

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov. 7

Z akých zdrojov o Vás získavame informácie. 8

Ako dlho osobné údaje uchovávame. 8

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia. 8

Externista. 8

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov. 8

Z akých zdrojov o Vás získavame informácie. 9

Ako dlho osobné údaje uchovávame. 9

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia. 9

Právo odvolať súhlas a právo vzniesť námietku voči spracúvaniu. 9

Poskytovanie osobných údajov do zahraničia. 10

Spôsob spracúvania osobných údajov. 10

Vaše práva. 10

Kontaktné údaje. 10

   

Prevádzkovateľ osobných údajov
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je vždy jednotlivá spoločnosť Skupiny KB, ako je definované nižšie (ďalej len „Skupina KB“), ktorej ste osobné údaje poskytli alebo ktorá ich od vás získala. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie.

Skupina KB

ALD Automotive s.r.o., so sídlom: Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 108 00, IČ: 61063916

ALD Automotive Slovakia s.r.o., so sídlom: Bratislava, Panónska cesta 47, PSČ 851 04, IČO: 47 977 329

ESSOX s.r.o., so sídlom: České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, IČ: 26764652

Essox Finance, s.r.o., so sídlom: Bratislava, Karadžičova 16, PSČ 821 08, IČO: 35 846 968

Factoring KB, a.s., so sídlom: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 25148290.

Komerční banka, a.s., so sídlom: Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, IČO: 47231564

KB Penzijní společnost, a.s., so sídlom: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61860018,

Komerční pojišťovna, a.s., so sídlom: Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650, PSČ 186 00, IČ: 63998017,

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., so sídlom: Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ: 60192852,

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., so sídlom: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61061344

SG Equipment Finance Czech Republic - org. zložka, so sídlom: Bratislava 1, Hodžovo nám. 1A, PSČ 810 00, IČO: 31785972

 Zásady spracúvania osobných údajov
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

 ·        Vaše osobné údaje spracúvame na stanovený účel, stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom, a len po dobu, ktorá je nevyhnutne nutná vzhľadom na účel ich spracúvania;

·        Vaše osobné údaje chránime a ich spracúvanie vykonávame tak, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu;

·        dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia tak, aby bola zaručená čo najvyššia úroveň zabezpečenia vzhľadom k všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú  do styku s osobnými údajmi zamestnancov, kandidátov a externistov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

 

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu (DPO – Data Protection Officer):

Poverenec pre ochranu osobných údajov / DPO KB a ALD:

e-mail: osobneudaje@aldautomotive.com

Kto sú sprostredkovatelia Vašich údajov
Regulácia ochrany osobných údajov umožňuje, aby prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe zvláštneho zákona alebo poverenia, či zmocnenia prevádzkovateľom spracúva osobné údaje. Tento postup používajú v niektorých prípadoch aj spoločnosti Skupiny KB pri spracúvaní osobných údajov. V týchto prípadoch sú zmluvne aj reguláciou garantované rovnaké zásady spracúvania osobných údajov tak, ako je tomu strany Skupiny KB.

 Kandidát
Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu vykonávame: (a) z dôvodu oprávneného záujmu za účelom výberu najvhodnejšieho kandidáta a čo najefektívnejšieho obsadenia voľnej pracovnej pozície a (b) na uzatvorenie pracovnej zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov s Vaším súhlasom robíme na účel ponuky ďalších voľných pracovných miest.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje

Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, telefonický kontakt, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, e-mailová adresa, adresa profilu na sociálnych sieťach.

Údaje o vzdelaní a predchádzajúcom zamestnaní

Zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, kurzy, certifikáty, predchádzajúci zamestnávatelia, motivačný list, vodičský preukaz, psychologické testy, psychologicko-diagnostický test, náborové testy.

Verejne dostupné údaje

Ďalej môžu byť spracúvané informácie, ktoré sú voľne dostupné na internete z obchodného registra, živnostenského registra, registra úpadcov alebo iného insolvenčného registra s rovnakým alebo podobným obsahom alebo zo sociálnej siete LinkedIn.

Údaje zo vzájomnej komunikácie

Poznámky z telefonických rozhovorov, videonahrávky, poznámky z osobných pohovorov a prípadne písomná komunikácia.

Ochrana budov

Na účel ochrany práv a právom chránených záujmov sú Vaše pohyby po budovách, kde vykonáva prevádzkovateľ svoju činnosť, zaznamenávané a kamerové záznamy z priestorov týchto budov sú archivované, avšak za predpokladu, že takéto kamerové systémy sú v budove prevádzkovateľa nainštalované.

Z akých zdrojov o vás získavame informácie
Informácie získavame z Vášho životopisu, portálov zameraných na inzerciu pracovných pozícií, na ktoré bola zaslaná reakcia, prostredníctvom personálnej agentúry, na základe referencií alebo zo vzájomnej komunikácie, zo sociálnych sietí a internetu.  

Ako dlho osobné údaje uchovávame
Osobné údaje spracúvame len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom  na účely ich spracúvania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné pre daný účel. Ak zistíme, že už nie sú potrebné na žiadny z účelov, pre ktoré boli spracúvané, údaje zlikvidujeme. Vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov sme vyhodnotili obvyklú dobu spracúvania osobných údajov nasledovne pre účely:

·        oprávneného záujmu a plnenia zmluvy spracúvame po dobu trvania náboru, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov;

·        ochrany oprávnených záujmov uchovávame údaje spojené s ochranou budov 180 dní.

V prípade poskytnutia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú osobné údaje spracúvané na účel ponuky inej pracovnej pozície po dobu 24 mesiacov alebo do doby odvolania súhlasu.

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom Skupiny KB v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nevyhnutné nakladať s osobnými údajmi, ale len v rozsahu, ktorý je v danom prípade nevyhnutný, a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Okrem toho sú Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. Pred akýmkoľvek  poskytnutím Vašich osobných údajov tretej osobe je vždy uzavretá písomná zmluva, v ktorej je spracúvanie osobných údajov upravené tak, aby obsahovalo rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava prevádzkovateľ. Významní sprostredkovatelia sú personálne agentúry a spracovatelia psychologických testov.

Zamestnanec
Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu vykonávame v nevyhnutne nutnom rozsahu: (a) z dôvodu plnenia zmluvy – najmä pracovnej zmluvy, zmluvy k  programom benefitov, zmluvy so zdravotníckym zariadením zabezpečujúcim pracovnú zdravotnú službu, zmluvy k sporeniu a poisteniu, (b) k splneniu právnej povinnosti  - najmä oznamovacích povinností voči orgánom štátnej správy, súdom a polícii, povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutí a splnení archivačnej povinnosti, (c) na účel ochrany práv a právom chránených záujmov, najmä ochrany informačných technológií, budov a majetku, dobrého mena a v súvislosti s riadením bezpečnostných rizík, prevencie a vyšetrovania podvodov a (d) ďalej na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v oblasti personálneho poradenstva, vzdelávania a hodnotenia.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje

Meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický kontakt, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav, fotografia, štátna príslušnosť, národnosť, údaj o tom, či ste štatutárnym orgánom alebo členom v dozornom orgáne inej právnickej osoby, či podnikáte, bankové spojenie, osobné číslo.

Údaje k spracovaniu mzdy, odmeňovaniu a benefitom

Evidencia odpracovanej doby, údaje pre zohľadnenie zliav a zrážok na daniach, údaje pre zohľadnenie zliav a zrážok na sporenie a poistenie, informácie o pracovných úrazoch, údaje o pracovných cestách vrátane ubytovania a rezervácie leteniek, cestovných lístkov a drobných výdajov, nariadené zrážky zo mzdy, potvrdenie o štúdiu, invalidný či starobný dôchodok, stravné lístky, program benefitov Cafeteria, akciový program, informácie pre ročné zúčtovanie dane zahrňujúce súhrn všetkých príjmov a odvodov za príslušné obdobie.

Personálne poradenstvo, vzdelávanie a hodnotenie

V oblasti personálneho poradenstva a Vášho kariérneho rozvoja pracujeme s Vašou históriou pracovných pozícií, odmeňovaním a pracovným hodnotením.  Pre vybrané pracovné pozície sú využívané psychologické posudky. Tiež sú uchovávané informácie z prípadných porušení interných predpisov a zákona, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o záväzkoch zamestnanca, pracovné zdravotné prehliadky, hodnotenia zamestnanca, splnomocnenia, informácie o absolvovaných školeniach a vzdelávacích akciách.  

Ochrana budov a informačných systémov, nahrávanie hovorov, záznamy GPS

Kamerové záznamy sú získavané výhradne na účel dodržiavania právnych povinností a ochranu práv a právom chránených záujmov. Z dôvodu ochrany informačných systémov sú archivované informácie o Vašom prihlásení a odhlásení, prípadne je protokolovaná Vaša aktivita vo vybraných aplikáciách. Pri vybraných pracovných pozíciách sú nahrávané rozhovory s klientmi  ako doklad o zadaní požiadavky na realizované služby. V prípade vytvárania záznamov Vás na to vždy vopred upozorníme. Obsah tejto komunikácie je dôverný a využívame ho výhradne na účely dodržiavania právnych povinností, uzatvárania a plnenia zmluvy, ochrany práv a právom chránených záujmov. Z dôvodu vykazovania súkromných a služobných jázd a ochrany majetku sú ukladané záznamy GPS služobných áut.

Z akých zdrojov o Vás získavame informácie
Informácie získavame zo vstupného formulára, životopisu, vstupného pohovoru a vzájomnej komunikácie. Ďalej sú informácie získavané z aplikácií, ktoré využívate pri Vašej práci a zo systémov ochrany budov.

Ako dlho osobné údaje uchovávame
Osobné údaje spracúvame len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na daný účel. Ak zistíme, že už nie sú potrebné na žiadny z účelov, pre ktoré boli spracúvané, údaje zlikvidujeme. Vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov sme vyhodnotili obvyklú dobu spracúvania osobných údajov nasledovne pre účely:

·        plnenia zmluvy spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu; ďalej sú príslušné osobné údaje obvykle spracúvané po dobu piatich rokov v Českej republike a desiatich rokov na Slovensku;

·        splnenia právnej povinnosti uchovávame osobné údaje 30 rokov v Českej republike a do 70 rokov veku dotknutej osoby na Slovensku;

·        ochrany oprávnených záujmov uchovávame údaje spojené s ochranou budov 180 dní, hlasové záznamy 5 rokov a záznamy z informačných systémov 10 rokov.

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, ale len v rozsahu, ktorý je v danom prípade nevyhnutný, a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Okrem toho sú Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. Pred akýmkoľvek  poskytnutím Vašich osobných údajov tretej osobe je vždy uzavretá písomná zmluva, v ktorej je spracúvanie osobných údajov upravené tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi  zákonnými povinnosťami dodržiava prevádzkovateľ. Významní sprostredkovatelia sú Edenred, Benefity Management, spoločnosti zabezpečujúce prevádzku, správu a zabezpečenie budov a informačných systémov, BCD Travel, spoločnosti Skupiny KB, Société Générale.

Externista
Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu vykonávame v nevyhnutne nutnom rozsahu (a) z dôvodu plnenia zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služieb pre Skupinu KB a (b) na účel ochrany práv a právom chránených záujmov  - najmä ochrany budov a informačných technológií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje

Meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kontaktná adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

Ochrana budov a informačných systémov

Kamerové záznamy sú získavané výhradne na účely dodržiavania právnych povinností a ochranu práv a právom chránených záujmov. Z dôvodu ochrany informačných systémov sú archivované informácie o Vašom prihlásení a odhlásení, prípadne je protokolovaná Vaša aktivita vo vybraných aplikáciách.  

Z akých zdrojov o Vás získavame informácie
Informácie získavame zo vstupného formulára a vzájomnej komunikácie. Ďalej sú informácie získavané z aplikácií, ktoré využívate pri Vašej práci a zo systémov ochrany budov.

Ako dlho osobné údaje uchovávame
Osobné údaje spracúvame len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na daný účel. Ak zistíme, že už nie sú potrebné na žiadny z účelov, pre ktoré boli spracúvané, údaje zlikvidujeme. Vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov sme vyhodnotili obvyklú dobu spracúvania osobných údajov nasledovne pre účely:

·        plnenia zmluvy spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou zo Skupiny KB a Vaším zamestnávateľom, resp. osobou, pre ktorú na základe osobitnej dohody mimo pracovného pomeru alebo mimo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vykonávate činnosť, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou zo Skupiny KB a touto osobou; ďalej sú príslušné osobné údaje obvykle spracúvané po dobu piatich rokov v Českej republike a desiatich rokov na Slovensku;

·        ochrany oprávnených záujmov uchovávame údaje  v prípade ochrany budov 180 dní a záznamy z informačných systémov 10 rokov.

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, ale len v rozsahu, ktorý je v danom prípade nevyhnutný, a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Okrem toho sú Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. Pred akýmkoľvek  poskytnutím Vašich osobných údajov tretej osobe je vždy uzavretá písomná zmluva, v ktorej je spracúvanie osobných údajov upravené tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržuje prevádzkovateľ. Významní sprostredkovatelia sú spoločnosti zabezpečujúce prevádzku, správu a zabezpečenie budov a informačných systémov, spoločnosti Skupiny KB.

Právo odvolať súhlas a právo vzniesť námietku voči spracúvaniu
V tomto Informačnom memorande je popísané, z akých dôvodov potrebujeme Vaše osobné údaje a že ich na niektoré účely smieme spracúvať len s Vaším súhlasom. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie ste povinný poskytnúť a zároveň ste oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, že Váš súhlas odvoláte, ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov na ten účel, na ktorý sme daný súhlas vyžadovali.

V prípade spracúvania z titulu oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku voči tomuto spracúvaniu.

Súhlas môžete odvolať, prípadne vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov z titulu oprávneného záujmu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: osobneudaje@aldautomotive.com.

Poskytovanie osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Českej republiky a Slovenskej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia subjekty patriace do skupiny KB, a ktoré zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Česká republika a Slovenská republika. Prevádzkovateľ ani sprostredkovatelia podieľajúci sa na spracúvaní osobných údajov zamestnancov neposkytujú osobné údaje zamestnancov do krajín mimo Európskej únie.

Spôsob spracúvania osobných údajov
Spôsob, ktorým prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, zahŕňa len manuálne spracúvanie v informačných systémoch.

Vaše práva
Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácie o osobných údajoch o Vás spracúvaných, účele a povahe spracúvania osobných údajov a o príjemcoch osobných údajov. Pokiaľ by ste zistili, alebo sa domnievali, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený požadovať od nás vysvetlenie, prípadne požadovať, aby člen Skupiny KB odstránil, či opravil takto vzniknutý nevyhovujúci stav. V prípade porušenia našich povinností máte právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o prijatie opatrení na nápravu.

Kontaktné údaje
Pokiaľ máte otázky, volajte na 0800 118 100 (+421 259 277 505 zo zahraničia) alebo nám napíšte na osobneudaje@aldautomotive.com.

Toto Informačné memorandum je platné a účinné odo dňa 25. 5. 2018. Aktuálne znenie Informačného memoranda je uverejnené na: J:\Smernice ALD SVK\GDPR_E_Informacni_Memorandum_SK.pdf.

 

 

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00