Kontaktné údaje prevádzkovateľa GDPR

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ALD Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 47 977 329
se sídlem Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 101538/B

https://www.aldautomotive.sk

e-mail: infosk@aldautomotive.com

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu (DPO – Data Protection Officer):

Poverenec pre ochranu osobných údajov / DPO KB a ALD:

e-mail: osobneudaje@aldautomotive.com

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00