Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
 

Vážená pani, vážený pán,

účelom tohto dokumentu je Vám, klientom ALD Automotive Slovakia, s. r. o. (ďalej len „ALD“), poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a Vašich právach spojených s nimi. Chceme, aby ste vedeli aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi ďalej nakladáme, na akom právnom základe a na aké účely ich spracúvame. Osobné údaje, ktoré získavame, pochádzajú nielen od Vás, našich klientov, ale aj z iných zdrojov. V tomto dokumente sa taktiež dozviete komu Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne, správne v zmysle zásady minimalizácie spracúvania a v súlade s právnymi predpismi, vždy v rozsahu nevyhnutnom pre príslušný účel. Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame po nevyhnutnú dobu podľa lehoty, ktorú nám predpisujú právne predpisy.

Vaše osobné údaje spracúvame napríklad pre to, aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu, poskytovať Vám naše služby a zaistiť zmluvné povinnosti, komunikáciu s Vami, alebo aby sme splnili podmienky a povinnosti, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Mimo tejto skutočnosti musíme naplniť právnymi predpismi stanované regulačné požiadavky, najmä v oblasti „Spoznaj svojho klienta“ (ďalej len „KYC“), zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obozretne pristupujeme k riadeniu rizík, čím zaisťujeme náš oprávnený záujem. V ostatných prípadoch, najmä v oblasti spracúvania osobných údajov za účelom marketingu, pracujeme s osobnými údajmi len na základe Vášho súhlasu.

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov budú v prípade zmien v dokumente pravidelne aktualizované.

V tomto dokumente je vysvetlené:

Informácia o spracúvaní osobných údajov.

1.     Definície. 

2.     Právne predpisy. 

3.     Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov ?

4.     Aké osobné údaje spracúvame v ALD?

        Osobné údaje spracúvané pre obsluhu klientov a z prieskumov.

        Údaje z komunikácie a interakcie s klientom.

        Údaje spojené s väzbami na iné subjekty. 

        Údaje spojené s väzbami subjektov k produktom/službám.

5.     Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

6.     Aké zákonné dôvody máme pre spracúvaní Vašich osobných údajov?

7.     Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

        Poskytnutie produktu alebo služby. 

        Udržovanie komunikácie s klientom.

        Riadenie rizík a ochrany aktív klienta. 

        Riešenie sporných záležitostí a súdnych sporov.

        Zaistenie nevyhnutného vnútorného chodu vrátane komunikácie v skupine Société               Généralé (SG) 

        Marketingové účely. 

        Plnenie zákonných povinností 

8.     Aké súhlasy máme v ALD?

        Čo je to vlastne súhlas?

        Marketingové súhlasy.

9.     Ako dlho osobné údaje uchovávame?

10.   Kto sú sprostredkovatelia Vašich osobných údajov?

11.   Špecifiká v spracúvaní osobných údajov pre právnické osoby. 

12.   Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
 

1.     Slovníček pojmov
 

citlivý údaj
osobný údaj, ktorý má zvláštnu povahu, ako je napr. informácia o Vašom zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby na základe tohto identifikátora; osobný údaj špecifikovaný v GDPR ako osobitná kategória osobného údaju

cookies
krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť ľahšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité, bez nich by prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.

dotknutá osoba
osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú
 
GDPR
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

geolokácia
údaj o geografickej polohe mobilu či počítača pripojeného na internet (či už presné, ale aj na úrovni zeme)

oprávnený záujem
záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany napríklad v situácii, keď  je zákazníkom prevádzkovateľa

osobný údaj
informácie o konkrétnom alebo identifikovateľnom človeku, ktorými možno priamo alebo nepriamo človeka identifikovať najmä odkazom na identifikátor

produkt
znamená: operatívny leasing, full servise leasing, fleet manažment, a ďalšie produkty a služby ponúkané ALD.

profilovanie
automatické spracúvanie vašich osobných údajov slúžiace napríklad na analýzu alebo predpovede Vášho správania v osobnom i profesijnom živote, Vašej ekonomickej situácie a osobných preferencií, na základe čoho sa robí vyhodnotenie preferencií a iné.

príjemca
osoba, ktorej sú poskytnuté Vaše osobné údaje

služba
znamená ktorúkoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory.

súhlas
akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným určiteľným potvrdením súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov

prevádzkovateľ
osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

spracúvanie
akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie

sprostredkovateľ
osoba, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje.
 
účel
dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje.

Základné údaje
údaje, ktoré zahŕňajú identifikačné a adresné informácie týkajúce sa dotknutej osoby 
 

2.     Právne predpisy
Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov – GDPR
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
ochrana osobných údajov v EU aplikovateľné od 25.5.2018
 
Zákon o ochrane osobných údajov
Zákon č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení iných zákonov
ochrana osobných údajov, účinná od 25.5.2018
 
Zákon o spotrebiteľských úveroch
Zákon č. 129/2010 Z. z.

o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
právna úprava spotrebiteľských úverov 
 
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti
Zákon č. 297/2008 Z. z.

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
identifikácia a kontrola klientov
Zákon o účtovníctve
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
spracúvanie účtovných dokladov
 


3.     Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov ?


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je ALD. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zhromažďuje, disponuje s nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne spracúvanie v súlade s právnymi predpismi. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo sme ich získali, využívame v súvislosti s naplnením jedného alebo viacero účelov. Voči prevádzkovateľovi môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným nižšie.

Najčastejšie situácie, kedy získavame Vaše osobné údaje:

Dojednanie si nášho produktu alebo služby

V prípade, keď si náš produkt alebo službu s nami dojednávate alebo prejavíte o ňu záujem, odovzdávate nám Základné údaje nevyhnutné k tomu, aby ste mohli s nami uzatvoriť zmluvu.

Užívate naše produkty či služby

Pod „užívaním produktu“ sa rozumie napr. prenájom vozidla od ALD, servis vozidla, výmena pneumatík, riadenie prenajatého vozidla od ALD. ALD spracúva osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a sú potrebné k poskytnutiu našej služby alebo produktu.

Komunikujete s nami

Počas Vašej komunikácie s nami, či už komunikujete elektronicky, písomne, telefonicky, alebo formou osobnej návštevy, osobné údaje z tejto komunikácie zhromažďujeme a spracúvame u nás v ALD. Okrem iného spracúvame záznamy z bezpečnostných kamier a údaje z cookies.

Konáte s inou spoločnosťou ako ALD

Aby sme Vám umožnili prístup k širokej škále produktov, ponúkame Vám možnosť komunikovať o nich aj s inými spoločnosťami, ako je ALD. Pôjde o prípady, kedy si môžete dojednať produkty Skupiny SG (bližšie pozri Skupina SG v kapitole 8. „Aké súhlasy máme v ALD?“) priamo na pobočkách ALD.

Komu svoje osobné údaje poskytujete?

Vaše osobné údaje zásadne spracúvame v ALD. V prípadoch, kedy si dojednávate produkty ALD mimo jej pobočky, vybrané osobné údaje poskytujeme mimo ALD iba vtedy, pokiaľ nám to dovolíte. Takéto povolenie môže byť udelené súhlasom, právnym predpisom alebo prostredníctvom poskytovania osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ to je nevyhnutné k dosiahnutiu niektorého z účelov (uvedených nižšie v kapitole 7), najmä pokiaľ externý subjekt v danej oblasti disponuje nevyhnutnou profesionalitou a odbornou úrovňou, Vaše osobné údaje sú spracúvané spolupracujúcimi distribútormi a dodávateľmi. Niektoré naše služby sú poskytované v spolupráci so spoločnosťami v rámci Skupiny SG. Pôjde napríklad o vernostné programy. Vaše osobné údaje sme povinní poskytovať rôznym štátnym a medzinárodným orgánom, avšak zakaždým za podmienok stanovených právnymi predpismi.


4.     Aké osobné údaje spracúvame v ALD?
 

V ALD sme k Vám otvorení, a preto je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame a k akým účelom ich využívame. Osobné údaje, ktoré budeme spracúvať, zahrňujú: meno a priezvisko, rodné číslo (u podnikateľov aj obchodnú formu, IČO a miesto podnikania), dátum narodenia, kontaktné údaje, informácie o bonite a dôveryhodnosti, sociodemografické dáta (rôzne dáta štatistickej povahy, ako je vek a pod.), informácie o využívaní produktov a služieb, informácie zo žiadostí o produkty a služby, informácie zo záznamov telefonických rozhovorov alebo inej interakcie medzi Vami a ALD, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o osobné údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testovaniach alebo od spolupracujúcich tretích strán. 

V nasledujúcich častí Vám priblížime, o aké osobné údaje ide, vrátane príkladov.

Identifikačné údaje subjektu

Najmä meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia alebo (v pripadáte, že riadite svoj vlastný podnik, to môže byť aj IČO a adresa miesta podnikania). Tieto údaje sú pre nás dôležité, aby sme mali istotu, že kontaktujeme skutočne správnu osobu. 

Kontaktné údaje

Najmä doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail sú údaje nevyhnutné k tomu, aby sme Vám boli schopní našu komunikáciu doručiť.

Popisné údaje

Sociodemografické údaje

Popisné údaje zahrňujú napríklad sociodemografické údaje. Ide o klasické štatistické údaje, napríklad vek, miesto pobytu, pohlavie, rodinný stav (slobodný/á, rozvedený/á), vzdelanie, príjem atď. Tieto osobné údaje nám poskytujete pri prerokúvaní produktov alebo služieb, prípadne si tieto osobné údaje odvodzujeme z iných údajov, ktoré o Vás máme.

Majetkové pomery

Aby sme si mohli vytvoriť o Vás finančný obraz, zbierame informácie, ktoré popisujú Vaše majetkové pomery. Zaujíma nás, či vlastníte nehnuteľnosť, cenné papiere alebo akcie. Informujete nás o svojom príjme, záväzkoch ako napríklad informácie a ďalších pôžičkách, úveroch alebo leasingu.

Podnikateľské charakteristiky klienta nefinančného charakteru

Aby sme mohli zodpovedne pomôcť pri vašich podnikateľských činnostiach zaujíma nás Váš podnikateľský zámer, stratégia ale aj dodávateľské a odberateľské vzťahy. Aby sme mohli lepšie reagovať na vaše potreby, zaujíma nás taktiež prostredie a odvetvie v ktorom podnikáte.

Údaje z verejných registrov

Občas nám naše vlastné údaje nepostačujú. Preto, využívame aj informácie z externých zdrojov. Ide predovšetkým o verejne dostupné registre, napríklad obchodný register, register ekonomických subjektov, register dlžníkov, register nebankových subjektov, register katastra nehnuteľnosti, profesijné registre, či register neplatných údajov.

Osobné údaje spracúvané pre obsluhu klientov a z prieskumov

Aktivity spojené s marketingom považujeme za vhodný spôsob, ako vás upozorniť na novinky v produktoch, službách či výhody, ktoré pre Vás pripravujeme. Preto osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať, ako sú Základné údaje používame jednak na určenie úrovne obsluhy, ako aj na to, aby sme sa o Vás čo najefektívnejšie starali.

Samozrejme nás zaujímajú Vaše názory a potreby. Napríklad, keď pripravujeme nový produkt alebo službu chceme poznať názor na naše existujúce produkty, služby alebo reklamy. Pýtame sa priamo Vás, našich klientov, v rôznych prieskumoch. Výstupom z nich sú priemerné výsledky pre celú skupinu respondentov, nikdy nie na úrovni jednotlivcov, ale tiež sa inšpirujeme konkrétnymi výrokmi. Pri vývoji nových služieb je to trošku iné, okrem toho, že sa respondentov pýtame, ako sa im nové návrhy aplikácie páčia, vykonávame s nimi tzv. užívateľské testovanie. Tieto testy nám umožnia zistiť, nielen či sa aplikácia páči, ale že je tiež jednoducho ovládateľná.

Aby sme Vás ešte lepšie poznali zaujímame sa aj o informácie, ktoré vypovedajú o Vašich potrebách a záujmoch, ale aj to akým životným štýlom žijete, či aké máte záujmy. V rámci spravovania týchto údajov spracúvame údaje nie adresné a konkrétne o Vás ako jednotlivcovi ale vzťahujúce sa nad celou referenčnou skupinou.

Informácie z Internetu, sociálnych médií a sietí

Informácie z našej mobilnej aplikácie okrem iných zahŕňajú aj tzv. geolokačné údaje. Ide o údaje, ktoré presne identifikujú GPS súradnice (alebo adresný bod), polohu vozidla, a zasielajú Vám rôzne technické a iné upozornenia týkajúce sa prenajatého vozidla (full servis, servis pneumatík). Geolokačné údaje tiež využívame pri návšteve našich internetových stránok, aby sme Vám podľa Vašej aktuálnej polohy ponúkli kontakt na zmluvného partnera vo Vašej blízkosti, ak oň požiadate. Všetky tieto informácie zbierame len s Vašim súhlasom (bližšie pozri kapitolu 8. „ Aké súhlasy máme v ALD?“)

 
Citlivé osobné údaje

Citlivé osobné údaje sú osobitnou kategóriou osobných údajov, ktorá zahŕňa údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, alebo členstve v odboroch, o zdravotnom stave, genetické a biometrické údaje, sexuálnej orientácii a trestných deliktoch či priestupkoch. Vo väčšine prípadov však túto kategóriu osobných údajov ALD nespracúva. 

 

Údaje z komunikácie a interakcie s klientom
 

Súhlasy klienta

V ALD spracúvame osobné údaje na základe rôznych súhlasov. Pre komunikáciu s Vami a spracúvanie Vašich osobných údajov napríklad pre marketingové účely nám udeľujete špeciálny súhlas. Viacej informácií nájdete v kapitole 8. „Aké súhlasy máme v ALD?“

Reklamácie a sťažnosti

V prípade, že ste neboli s niečím u nás spokojný, môžete podať reklamáciu alebo sťažnosť. Osobné údaje spojené s vybavovaním sťažnosti, či reklamácie spracúvame, aby sme Vám poskytli čo najrelevantnejšiu odpoveď.

Vymáhanie pohľadávok

Pokiaľ sa náhodou dostanete do situácie, v ktorej nebudete schopní plniť svoje záväzky voči nám, spracúvame osobné údaje, ktoré sa týkajú vymáhania pohľadávok. Zisťujeme Vašu aktuálnu adresu, kontaktné údaje a ďalšie prípadné doplňujúce informácie z interných i externých zdrojov. Komunikujeme s Vami telefonicky, písomne, elektronickými kanálmi alebo ďalšími komunikačnými prostriedkami. Celú komunikáciu medzi Vami a ALD si zaznamenávame a uchovávame i pre účely súdnych sporov.

 

Kamerové záznamy

Chceme aby ste sa cítili u nás bezpečne a preto monitorujeme priestory ALD. Záznamy z týchto kamier uchovávame počas nevyhnutnej doby.

 Údaje spojené s väzbami na iné subjekty 

Na účely rokovania o zmluve, či oprávnené záujmy a zákonné tituly evidujeme a uchovávame záznamy o vzťahoch, o rodine ( napríklad pre ručiteľský vzťah) tak na úrovni dodávateľských a odberateľských vzťahov.

Vy poznáte nás a preto sa i my zaujímame o to kto ste Vy-náš klient. Preto sa snažíme o Vás zistiť informácie, o väzbách medzi vami a inými fyzickými osobami. Môžete byť tiež zástupcami, či štatutárnymi orgánmi právnických osôb. Všetky tieto spojenia si zaznamenávame.

 
Údaje spojené s väzbami subjektov k produktom/službám
 

Návrh nájmu vozidla

Pokiaľ si chcete u nás prenajať vozidlo, identifikujeme Vás ako žiadateľa, pričom identifikujeme aj Vašich spolužiadateľov. Vytvoríme Vám návrh nájomných podmienok, v ktorých určíme všetky potrebné parametre (rozsah služieb, výšku splátok atď.).

Hodnotenie kreditných rizík klientov

Hodnotenie kreditného rizika klienta, predstavuje celkové vyhodnotenie finančných a nefinančných faktorov ovplyvňujúcich schopnosť Vás ako klienta plniť svoje záväzky. Hodnotenie sa vykonáva tiež pri poskytnutí úveru/financovania, kedy výsledkom je stanovenie výšky úverového rámca.

Informácia o bonite a dôveryhodnosti

V prípade, že u nás žiadate o spotrebiteľský úver zákon o spotrebiteľských úveroch, nás zaväzuje overovať si Vašu bonitu a dôveryhodnosť v príslušných registroch, a to na účely posúdenia Vašej schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Tieto informácie spolu s informáciami uloženými v našich systémoch (napríklad Vaše transakčné údaje) sú podkladom pre výpočet Vašej bonity, resp. schopnosti splácať svoje záväzky. Okrem toho si na základe týchto údajov vieme spočítať výšku tzv. úverového limitu, tj. maximálnej čiastky, ktorú Vám môžeme poskytnúť.

Údaje spracúvané na základe právnych povinností a oprávnených záujmov

Údaje, ktoré o Vás spracúvame za účelom plnenia našich právnych povinností

Medzi príklady osobných údajov, ktoré spracúvame na základe právnej povinnosti zaraďujeme zdroje a pôvod príjmov, kapitálová previazanosť, štátna príslušnosť, miesto pobytu, predmet činnosti, politická príslušnosť (či ste, alebo nie ste politicky exponovaná osoba) a pod.

Údaje, ktoré o Vás spracúvame za účelom oprávnených záujmov

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame za účelom našich oprávnených záujmov, typicky ide o osobné údaje slúžiace na zaistenie bezpečného používania našich produktov a služieb, riadenie našich rizík, posudzovanie dôveryhodnosti a solventnosti, predchádzanie a vyhodnocovanie možných podvodných konaní a pod.

 
5.     Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje spracúvané v ALD pochádzajú z rôznych zdrojov. Najčastejšie ich poskytne sám klient. V celom rade prípadov si údaje k ďalšiemu spracúvaniu vytvárame sami (pomerové ukazovatele, analýzy, reporty a pod.). Využívame aj ďalšie informácie, ktoré získame o klientovi v rámci našej činnosti, z verejných zdrojov, ktoré boli zverejnené v súlade s právnymi predpismi (napríklad verejné zoznamy a registre, internetové aplikácie, sociálne siete, iné verejné informačné zdroje) alebo od spolupracujúcich tretích strán.

Rovnako môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám resp. príjemcom, pokiaľ takého sprístupnenie či poskytnutie je zmluvne dohodnuté medzi ALD a Vami ako klientom alebo vy ako klient ALD ste k sprístupneniu poskytli svoj súhlas.

 

6.     Aké zákonné dôvody máme pre spracúvaní Vašich osobných údajov?

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme len v danom rozsahu, a to pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

a)     udelili ste nám súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo                      viacero konkrétnych účelov ( viď kapitola 8. „ Aké súhlasy máme v ALD);

b)     spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;

c)     spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti ALD;

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame za účelom plnenia našej právnej povinnosti: predovšetkým ide o osobné údaje, ktoré primárne musíme zbierať, vyhodnocovať a uchovávať po stanovenú dobu, pretože ide o plnenie našej zákonnej povinnosti. Ide napr. o archivačnú povinnosť podľa rôznych zákonov regulujúcich oblasť nášho podnikania, získavania a vyhodnocovania údajov pre potreby plnenia povinností pri prevencii prania špinavých peňazí (napr. KYC, „Know Your Client“) a ďalších zákonov,

d)     spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako ALD, s výnimkou prípadov, kde nad takými záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody subjektov údajov, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov;

e)     spracúvanie je vykonávané podľa iných právnych základov, ktoré sa v prípade ALD uplatnia výnimočne - spracúvanie je nevyhnutné pre ochranu Vašich životne dôležitých záujmov, alebo spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou by sme boli poverení ako prevádzkovateľ (napríklad udalosti havárie, poistné udalosti a pod.)

7.     Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel napr. aby sme Vám mohli poskytnúť službu. Zahrňuje to prípady, kedy dojednávame novú zmluvu alebo ide o plnenie už uzatvorenej zmluvy. Typicky pôjde o identifikáciu Vašej osoby. 

Povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje nám stanovujú rôzne právne predpisy. Napríklad zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti stanovuje povinnosť vyžadovať Vaše identifikačné údaje. Mnohé z týchto osobných údajov spracúvame pre účely archivácie. Niektoré osobné údaje spracúvame nevyhnutne na ochranu práva a oprávnených záujmov ALD ako aj tretích osôb. Spracúvanie z tohto dôvodu však je obmedzené, keďže s odbornou starostlivosťou posudzujeme existenciu iného oprávneného záujmu, ako je záujem ALD.

V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame iba s Vaším súhlasom.

Poskytnutie produktu alebo služby
 

Identifikácia klienta

Za účelom uzatvorenia zmluvy a poskytovanie našich služieb potrebujeme poznať Vaše Základné údaje. Následne Vás potrebujeme identifikovať v zmysle ustanovení zákona na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Identifikácia je nutná aj v prípade, ak si chcete uplatniť svoje práve v oblasti ochrany osobných údajov.

Aby ste mohli účinne a plnohodnotne využívať naše produkty pomocou aplikácie/webu, a mohli s nami komunikovať elektronicky, spracúvame Vaše prístupové údaje – najmä prihlasovacie údaje a heslá, ktoré slúžia k bezpečnej autentizácie Vašej osoby.

Príprava zmluvy na Vašu žiadosť

Zhromažďujeme a spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre návrh Vašej zmluvy. Aby sme mohli uzatvoriť s Vami zmluvu, potrebuje poznať Vaše meno, priezvisko, rodné číslo a ďalšie kontaktné údaje. Ďalší okruh osobných údajov závisí od charakteru služby, ktorá je predmetom zmluvy. Napr. pri nájme vozidla je potrebné zistiť údaje o Vašej bonite. Osobné údaje až do podpisu zmluvy používame iba k príprave návrhu zmluvy na Vašu žiadosť. Po podpise zmluvy spracúvame osobné údaje za účelom jej realizácie; pokiaľ zmluva nebola podpísaná, spracúvame osobné údaje iba vtedy, ak ich spracúvanie pokrýva iný účel.

Používanie produktov a služieb
Tým, že ste si zvolili naše produkty a využívate naše služby, dochádza z našej strany k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ide predovšetkým o Vaše Základné údaje, údaje o produktoch a službách a geolokačné údaje. Údaje registrujeme, spravujeme a udržujeme v aktuálnom stave. Pokiaľ čerpáte naše služby prostredníctvom mobilných zariadení, príp. cez internetové aplikácie, na elektronických portáloch, ktoré využívate pre obsluhu produktov, Vám zobrazujeme základné informácie o Vás a Vašich produktoch a tieto informácie spravujeme, aby sme Vám obsluhu produktov zjednodušili.

Simulácia produktov a služieb
Umožňujeme Vám simuláciu našich produktov/služieb, aby sme Vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu. Údaje o produktoch a službách, ktoré zadávate v príslušnej internetovej alebo mobilnej aplikácii alebo poskytnete za týmto účelom nášmu zamestnancovi pri simulácii, ďalej spracúvame a sú použité k simulácii ceny a ďalších podmienok produktu

Udržovanie komunikácie s klientom

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Rešpektujeme Vaše potreby a preferencie. Za týmto účelom sa snažíme mať ucelený prehľad o tom, aké služby využívate a aké máte priania. Riešime s Vami rôzne záležitosti týkajúce sa príslušného produktu, najmä jeho založenia, nastavenia, zmeny, poskytovania informácií o produkte a ďalšie. Riešime aj Vaše požiadavky, priania a sťažnosti na našich pobočkách, zákazníckych linkách, internetových stránkach, v mobilných aplikáciách a ďalšími spôsobmi. Tieto požiadavky sa môžu popri našich produktoch a službách týkať aj uplatňovania Vašich práv a záležitostí z oblasti ochrany osobných údajov. Zisťujeme, či ste s ALD spokojný a chcete nám naďalej zachovať priazeň.

Zasielanie servisných správ
V rámci poskytovania našich služieb Vám zasielame správy, ktoré slúžia k obsluhe Vášho produktu. Za týmto účelom spracúvame Vaše kontaktné údaje.

Pohodlie v elektronických kanáloch
Pre tento účel spracúvame informácie, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, Vaše preferencie nastavenia služieb a údaje (vrátane osobných údajov), ktoré na našich stránkach vyplníte, keďže Vám chceme zaistiť pohodlné využívanie našich webových stránok. Údaje ukladáme na Vaše zariadenie v podobe tzv. cookies. Pomocou nich môžeme rešpektovať Vašu voľbu jazyka, uchovávame tiež Vami uvedené osobné údaje vo webových formulároch pre prípad, že sa k nim budete chcieť neskôr vrátiť. O spracúvaní cookies ste samostatne informovaní.

 
Riadenie rizík a ochrany aktív klienta
 

Profilovanie na účely posúdenia finančnej schopnosti 
Vo veci riadenia rizík sa k poskytnutiu prenájmu vozidla a produktov rozhodujeme na základe profilovania. Vaše profilové údaje využívame k vytvoreniu individuálneho profilu a k posúdeniu rôznych rizík, napríklad, či budete schopný splatiť dohodnuté nájomné, resp. produkt, alebo aká je pravdepodobnosť, že nastane určitá poistná udalosť, a to na účely Vašej ochrany pred situáciou insolvencie (nemajetnosť, zadlženosť). Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, napr. spotrebiteľský úver, alebo prenájom vozidla (program financovania), musíme podľa rôznej škály právnych predpisov postupovať s odbornou starostlivosťou, a preto hodnotíme rizikovosť úveru/financovania aj s pomocou Vašich údajov, využívame rôzne registre aj interné databázy obsahujúce aj negatívne informácie (nedôslednosť pri splácaní a pod.).

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania
Vaše identifikačné údaje, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme aby sme predchádzali podvodnému konaniu, či už fyzicky, alebo digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele, alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze).

Hodnotenie rizík/profilovania, za účelom predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Analyzujeme Vaše identifikačné údaje, údaje o transakciách, ktoré vykonávate a ďalšie nevyhnutné údaje podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aby sme predchádzali takému konaniu, pričom niektoré z týchto údajov čerpáme aj z našich interných databáz.

Riešenie sporných záležitostí a súdnych sporov
 

Výkon, resp. obhajoba práv (spory)
V prípade, že sme nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou, resp. pokiaľ sme účastníkmi súdnych konaní a konanie sa týka Vašej osoby, použijeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše Základné údaje, údaje o produktoch a službách, údaje z našej komunikácie a interakcie, prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k ochrane našich práv.

Zaistenie nevyhnutného vnútorného chodu vrátane komunikácie v Skupine Société Généralé (SG)

Zdieľanie informácií v Skupine SG
Na základe právnych základov iných než Váš súhlas prenášame predovšetkým v rámci Skupiny SG niektoré osobné údaje predovšetkým za účelom riadenia rizík, alebo informovania o daňovej rezidencii klienta.

Vnútorná správa, reporting, riadenie informácií, optimalizácia procesov, školenia
Naši zamestnanci spracúvajú Vaše osobné údaje pri plnení interných povinností nastavených v rámci každej spoločnosti. Napr. pre jednotlivé obchodné prípady máme nastavený ucelený schvaľovací a reportovací systém. Vaše základné údaje, profilové údaje, a údaje o produktoch a službách sú používané pre účely plánovania, vyhodnocovania alebo väčšej efektivity, napr. sa vyhodnocuje, kde obvykle klienti využívajú služby.

Pre poisťovníctvo sa hodnotí škodný priebeh, alebo región. Niektoré osobné údaje reportujeme aj do Skupiny SG, najmä Základné údaje o osobách konajúcich za našich korporačných klientov a o konečných užívateľoch výhod podľa osobitného zákona

Výska a vývoj produktov/služieb a analýza vývoja trhu
Používame údaje o produktoch a službách a profilové údaje k výskumu produktov a služieb, aby  sme mohli analyzovať situáciu na trhu a zlepšovali naše postavenie ponukou nových a lepších služieb a inovovaných produktov. Chceme tiež poznať vývojové trendy.

Historické, štatistické a vedecké účely
Vaše osobné údaje sú spracúvané pre vedecké a historické účely. Sú tiež využívané pre štatistické účely. V tomto prípade sú však primárne použité už osobné údaje agregované alebo kompletne anonymizované.

Marketingové účely
 V rámci marketingových činností zasielame obchodné informácie týkajúce sa produktov a služieb aj našich obchodných partnerov, a to rôznymi formami, vrátane využitia listinnej korešpondencie, telefónu, SMS, faxu, e-mailu, internetu, vrátane klientskych portálov, mobilných aplikácií a sociálnych sietí. Spracúvaním za účelom marketingu rozumieme spoznanie Vašich preferencií a ponúk tovarov a služieb pre Vás. Pre tento účel využívame štruktúrovanie a hodnotenie Základných údajov, údajov o produktoch a službách a profilových údajov, vrátane profilovania, a to aj automatizovanými prostriedkami. Na základe výsledku analýz pre Vás dokážeme nájsť vhodné produkty. Tieto činnosti majú napomôcť tomu, aby sme Vás neobťažovali s ponukami, ktoré pre Vás nie sú relevantné. Spracúvanie pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracúvanie vykonávané z dôvodov oprávneného záujmu prevádzkovateľa ALD (napr. zasielanie e-mailov a SMS klientom).

 
Plnenie zákonných povinností

Kontrola a prevencia podvodného konania
Odborná starostlivosť pri výkone našej podnikateľskej činnosti zahrňuje aj kontrolu a preventívne opatrenia. Pôjde o činnosti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a ďalší výkon požadovaných krokov pre vyšetrenie potencionálneho podvodu, alebo potencionálneho neetického správania. Využívame Váš dátový/osobný profil z procesov profilovania pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania.

Kontrola, prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Vaše osobné údaje kontrolujeme, aby sme zabraňovali nezákonným praktikám, ako je legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Využívame dátový/osobný profil z procesu hodnotenia rizík/profilovania za účelom predchádzania legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Účtovníctvo a dane
Zhromažďujeme a spracúvame Vaše identifikačné a transakčné údaje za účelom plnenia našich účtovných a daňových povinností voči regulačným a štátnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie slovenské účtovné a daňové zákony z dôvodu povinných hlásení príslušným orgánom. Tieto informácie poskytujeme spoločnostiam v rámci Skupiny SG.

Bezpečnosť

Pre tieto účely chránime aj fyzický majetok, napr. umiestnením kamier v našich obchodných priestoroch, ako aj samotné osobné údaje. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku proti protiprávnemu konaniu, primárne v rámci prevencie a objasňovania lúpežného prepadnutia, krádeží vylúpaním, krádeží, proti vandalizmu a proti podvodnému konaniu. Spracúvame záznamy z kamier. Máme nastavené prísne mechanizmy na ochranu Vašich osobných údajov.

 

8.     Aké súhlasy máme v ALD?

V tejto kapitole venujeme pozornosť súhlasom v ALD.

 
Čo je to vlastne súhlas?
Súhlas je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým osoba dáva prehlásením, či iným zjavným potvrdením svoje povolenie ku spracovaniu svojich osobných údajov. Všeobecne by sme mohli súhlasy v  ALD rozdeliť na marketingové a všeobecné. Jedným z príkladov pre všeobecný súhlas je „SÚHLAS KLIENTA SO SPÔSOBOM POSKYTOVANIA PREDZMLUVNÝCH INFORMÁCIÍ“.

Súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Neudelenie súhlasu alebo jeho odvolanie, nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vzťah s ALD. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu, ktorý ste odvolali.

Marketingové súhlasy
 
Marketingovým súhlasom nazývame súhlas so spracúvaním klientskych osobných údajov na účely vykonávania marketingových činností, ale i zlepšovania starostlivosti o klienta, analýzy bonity, dôveryhodnosti a zdieľania údajov pre tieto účely v Skupine SG.

 Podľa zákonnej definície je prevádzkovateľom osobných údajov každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva za ním stanoveným účelom ich zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie. Spoločnosti v rámci Skupiny SG vystupujú ako tzv. spoloční prevádzkovatelia Vašich osobných údajov. Pre účely uvedené v súhlase si teda údaje uvedené v súhlase môžu poskytnúť a spracúvať.

 Súhlas môžete udeliť osobne v ALD alebo v sieti pobočiek iných dcérskych alebo spolupracujúcich spoločností v rámci Skupiny SG, pri podpisovaní zmluvných dokumentov k produktom spoločnosti Skupiny SG, sprostredkovaných cez tretie strany (mobilná aplikácia ALD).

Súhlas obsahuje dve políčka: „Súhlasím“ a „Nesúhlasím“:

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ a podpisom dokumentu poskytujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre marketingové účely Skupine SG.
Zaškrtnutím políčka „Nesúhlasím“ a podpisom dokumentu vyjadrujete nesúhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre marketingové účely spoločnostiam Skupiny SG v rozsahu definovanom dokumentom.
Nezaškrtnutím  žiadneho políčka, teda Vašim nevyjadrením sa a podpisom dokumentu súhlasíte, že môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, a to spoločnostiam Skupiny SG v obmedzenom rozsahu .
Vyškrtnutím, prepísaním iným zásahom do konkrétneho formuláru, sa bude k súhlasu pristupovať ako k súhlasu neudelenému ( vid variant „Nesúhlasím“)
 

Pokiaľ využívate naše služby ako fyzická osoba-občan (FOO) aj ako fyzická osoba-podnikateľ (FOP) stačí nám od Vás jeden súhlas. Tento sa vzťahuje k obidvom subjektom.

Interakcia s členmi Skupiny SG

Aby sme predišli tomu, že Vás budeme kontaktovať viackrát z rovnakého dôvodu, zaznamenávame si informácie o kontaktoch medzi Vami a nami. Ide predovšetkým o údaje, ako je dátum (prípadne čas) kontaktu, jeho dôvod, a či ste kontakt inicioval Vy, alebo my. Týka sa to kontaktov prostredníctvom všetkých kanálov ako je telefón, SMS, chat, pošta, e-mail, dátová schránka, osobné stretnutie s finančným poradcom na pobočke / poradenskom mieste alebo cez internetovú a mobilnú či ďalšie aplikácie. Pokiaľ išlo o nejakú ponuku z našej strany, vždy si zaznamenávame Vašu reakciu, či sa Vám ponuka páčila, alebo nie. Reakcie evidujeme z dôvodu, aby sme Vám produkt, ktorý Vás neoslovil, neponúkali znova.

Osobné údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame po dobu, po ktorú nám je súhlas platne udelený. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracúvaním a poskytovaním osobných údajov v Skupine SG pre marketingové účely, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od jeho ukončenia. Pokiaľ sa našim klientom nestanete, a teda k uzavretiu zmluvy nedôjde, spracúvame Vaše osobné údaje iba 1 rok od  udelenia súhlasu.

Pre vylúčenie pochybností, samotný súhlas a zmena či odvolanie súhlasu uchovávame z dôvodu našich oprávnených záujmov po celú dobu platnosti súhlasu a 10 rokov potom, čo zanikol.

 

9.     Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutne potrebnú dobu, archivujeme ich spravidla 10 rokov, a to podľa lehôt ako to upravujú právne predpisy.

Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi ctíme pravidlá minimalizácie uchovávania. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje nedržíme dlhšie ako sme oprávnení. Vo väčšine obchodných vzťahov vykonávame opatrenia v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V zmysle tohto zákona sme povinný príslušné údaje, najmä Vaše identifikačné a transakčné údaje uchovávať po dobu najmenej 5 rokov od uskutočnenia obchodu/transakcie, alebo od ukončenia obchodného vzťahu s Vami. Vo väčšine obchodných vzťahov musíme prevádzať opatrenia. Podľa zákona o DPH sme povinní uchovávať daňové doklady a evidenciu s podrobnými osobnými údaji vzťahujúcimi sa k službám, ktoré sme poskytli alebo obdržali, 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Všeobecne tak väčšinu Základných údajov a údajov o produktoch a službách sme povinní uchovávať na základe týchto zákonov.

 

10.  Kto sú sprostredkovatelia Vašich osobných údajov?

Regulácia ochrany osobných údajov umožňuje, aby prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia či zmocnenia prevádzkovateľom spracúva osobné údaje. Tento postup používajú v niektorých prípadoch aj spoločnosti Skupiny SG pri spracúvaní osobných údajov. V týchto prípadoch je zmluvne aj reguláciou garantovaná rovnaká ochrana Vašich údajov, ako je tomu zo strany ALD. Medzi najvýznamnejších sprostredkovateľov, ktorých spoločnosť ALD využíva pre spracúvanie osobných údajov patria:

 • poskytovatelia IT služieb
 • poskytovatelia archivačných služieb,
 • subjekty vymáhajúce naše pohľadávky,
 • advokáti,
 • marketingové agentúry,
 • poskytovatelia hromadných produktov, napr. hromadného poistenia,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
 • subjekty spolupracujúce s nami vo vernostných programoch
   

Úverové registre

Za účelom ochrany práv spočívajúcom v posudzovaní schopností a ochoty plniť svoje úverové záväzky sa ALD informuje o záležitostiach, ktoré vypovedajú o Vašej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti prostredníctvom úverových registrov na základe oprávneného záujmu, ktorým poskytujeme údaje o Vás vo fáze zjednávania návrhu. Údaje sú spracúvané z databáz Nebankového registra klientskych informácií NRKI a registra CRIF.

NRKI

NRKI spravuje a prevádzkuje záujmové združenie Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb. Informácie o spracúvaní Vašich osobných v tomto registri sú uvedené na webových stránkach www.nbcb.sk.

CRIF

CRIF (Slovak Credit Bureau) spravuje a prevádzkuje Nebankový register klientskych informácií, ktorému poskytujeme osobné údaje našich klientov a z ktorého zároveň aj získavame osobné údaje klientov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov CRIF , ktoré sú uvedené na web stránke www.crif.sk.

Poskytovanie osobných údajov na vyžiadanie a bez súhlasu

Niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať si informácie o Vás. Ide najmä o súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo zdravotné poisťovne. Osobné údaje poskytujeme výhradne iba vtedy, pokiaľ oprávnenie vyžiadať si tieto osobné údaje umožňuje právny predpis.

 

11.  Špecifiká v spracúvaní osobných údajov pre právnické osoby

Pri poskytovaní produktov a služieb právnickým osobám získavame a spracúvame tiež údaje o fyzických osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať klientov ALD a o ďalších fyzických osobách, ktorých osobné údaje sú spracúvané v priamej súvislosti s vykonávaním svojich činností a ktoré ALD musí alebo je oprávnená spracúvať pre vlastné účely. Ide predovšetkým o vlastníkov, skutočných majiteľov, konečných užívateľov výhod, osoby poskytujúce ručenie a ďalšie subjekty spojené s týmito osobami. Osobné Údaje získavame primárne od klientov či ich zástupcov, z verejne dostupných zdrojov či špecializovaných databáz od tretích strán.

Ide o identifikačné údaje subjektov, adresné, kontaktné, sociodemografické údaje, role a postavenia vo firme, oblasť záujmov, informácie o väzbách s inými subjektmi a informácie vyžadované predovšetkým právnymi predpismi v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, daní, poskytovania služieb, a ďalšími predpismi ktoré je ALD povinné dodržiavať v súvislosti s vykonávaním svojich činností.

Tieto údaje získavame a spracúvame:

 • Pri poskytovaní produktov a služieb klientom pre naplnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, údaje spracúvame počas doby trvania produktu/služby poskytovanej právnickej osobe,

 • Pri plnení povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre naplnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa, údaje spracúvame počas doby danej príslušnými právnymi predpismi,

 • Pri udržiavaní a rozvíjaní vzťahu s klientami pre naplnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, údaje spracúvame po dobu trvania produktu/služby poskytovanej právnickej osoby,

 • Pri vymáhaní právnych nárokov pre naplnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, osobné údaje spracúvame počas doby trvania produktu/služby poskytovanej právnickej osobe a následne počas doby štyroch rokov od ukončenia produktu/služby v Slovenskej republike.


12.  Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
 

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo nás požiadať o poskytnutie informácií o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, účele a povahe spracúvania osobných údajov a o príjemcoch osobných údajov. Pokiaľ by ste zistili alebo sa domnievali, že vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnení požadovať od nás vysvetlenie, prípadne požadovať, aby ALD odstránilo takto vzniknutý závadný stav. Máte taktiež právo obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so žiadosťou o zaistenie/zabezpečenie opatrení k náprave.

Vaše práva:

Právo na prístup k osobným údajom. Povinnosť poskytnúť zoznam evidovaných údajov
V rámci tohto práva, môžete ALD požiadať o výpis osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme a ALD je povinná Vám takýto výpis vyhotoviť, vrátane informácií o:
účeloch za ktorými sú osobné údaje spracúvané
plánovanej dobe spracúvania
o zdroji týchto osobných údajov
o prípadných príjemcoch týchto osobných údajov, pokiaľ ich ALD týmto príjemcom poskytuje.

Právo na prenosnosť osobných údajov (portabilita)
Právo Vás oprávňuje požadovať od ALD osobné údaje,  ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste ALD osobne poskytli. ALD s Vami dohodne formát a spôsob prenosu. Osobné údaje Vám alebo Vami určenému ďalšiemu prevádzkovateľovi prenesie v strojovo čitateľnom formáte.

Právo na vymazanie osobných údajov
Právo Vás oprávňuje, požadovať od ALD, aby vymazalo všetky Vaše osobné údaje. Vymazanie osobných údajov bude možné len v prípade, keď ALD nie je viazané inými dôvodmi, pre ktoré je naopak povinné osobné údaje držať (plnenie zmluvy). V každom prípade, i keď nebude možné Vašej žiadosti celkom vyhovieť, budú v rámci tejto žiadosti odvolané všetky marketingové súhlasy a nebudete ďalej marketingovo oslovovaný

Právo na opravu osobných údajov
ALD, na základe informácie od Vás, neodkladne opraví nepresné osobné údaje, prípadne doplní neúplné údaje, pokiaľ to daný účel spracúvania vyžaduje.

Právo na obmedzenie spracúvania. Obmedzenie spracúvania evidovaných osobných údajov na žiadosť alebo námietku
V prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania a bude možné Vašej žiadosti z technických dôvodov vyhovieť, potom ALD príslušné spracúvanie obmedzí.

Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi alebo obdobnými účinkami, vrátane profilovania,
 Na Vašu žiadosť, Vás ALD vyradí z procesov automatizovaného spracúvania- Pokiaľ je takéto spracúvanie nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, ponúkne Vám ALD možnosť prerokovať výsledky takéhoto spracúvania s finančným poradcom a spoločne Vám pomôžeme nájsť iný, akceptovateľný variant.
 

Právo namietať v prípade, že Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu
 Máte právo namietať všetky spracúvania osobných údajov, ktoré ALD vykonáva na základe oprávneného záujmu. Uznanie námietky znamená, že ALD prestane Vaše dáta spracúvať pre všetky účely, ktoré boli námietkou napadnuté.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť na porušenie ochrany Vašich osobných údajov a to na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

ALD ku všetkým vyššie uvedeným právam pristupuje rovnako a snaží sa vždy vyhovieť Vašim požiadavkám. Všetky práva je možné uplatniť bezplatne. ALD má na spracovanie žiadosti na uplatnenie práva primeranú dobu – spravidla 30 dní.

O ukončení spracovania žiadosti bude klient informovaný formou sprievodného listu. Svoje práva môžete uplatňovať tak listom ALD, ako aj priamo na pobočke alebo e-mailom.

Pri výkone vybraných práv je možné, že bude ALD potrebovať Vašu súčinnosť pri autentifikácii.

Práva možno uplatňovať len vo vlastnom mene alebo v mene zverenej osoby v zvláštnych prípadoch.

Pokiaľ máte otázky, volajte Infolinku +421 2 68 29 88 00, alebo nám napíšte na  infosk@aldautomotive.com .

 

13.  Kontaktné údaje zodpovednej osoby

ALD určil zodpovednú osobu, ktorou je : Radek BASAR. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú : osobneudaje@aldautomotive.com

 

Dokument ke stažení

180622-1_Informácia o spracúvaní osobných údajov _web

 

Zavolajte nám
+421 2 68 29 88 00