FAQ

Zoznámte sa s najčastejšími odpoveďami na Vaše otázky. Ak nenájdete tú svoju, neváhajte nás kontaktovať.

 

ikona-fine-management-50  Podmienky leasingovej zmluvy

01 | Môžem si prenajať viac ako jedno vozidlo?

Áno, počet zmlúv uzavretých nepodnikajúcou osobou, podnikateľom alebo spoločnosťou nie je obmedzený. Záleží iba na Vašej bonite, ktorú posudzujeme pred uzavretím zmluvy.

02 | Využijem Vašu ponuku, vyberiem si vozidlo podľa mojich predstáv, uzavriem s Vami zmluvu a počas jej trvania platím nájom, prípadne servis. Po uplynutí zmluvného nájmu auto vraciam bez akéhokoľvek doplatku a môžem si vybrať druhé. Správne?

Áno, z časti. Toto platí pri uzavretej kalkulácií, pri ktorej nie je dodatočná fakturácia. V priebehu zmluvy už budete platiť v splátke za všetky dohodnuté služby, ktorými môžu byť servis, pneuservis, asistenčné služby, pohonné hmoty. Pri otvorenej kalkulácií platíte zálohy za služby, ktoré sú Vám dodatočne fakturované. Pri vrátení vozidla sa berie do úvahy stav vozidla a jeho nadmerné opotrebenie, ktoré sa fakturuje podľa aktuálneho stavu. Berieme tiež do úvahy prejazdené a nedojazdené kilometre podľa stavu tachometra pri odovzdaní. Proces získania nového vozidla nie je ovplyvnený žiadnou predchádzajúcou zmluvou.

03 | Na aký druh vozidiel je možné uzavrieť zmluvu o operatívnom leasingu pre nepodnikajúce osoby?

Zmluva môže byť uzavretá pre akékoľvek osobné a úžitkové vozidlá akejkoľvek značky a modelu s celkovou hmotnosťou 3,5 t.

04 | Aké podklady pre schválenie musím doložiť, keď som nepodnikajúca fyzická osoba (napr. zamestnanec)?

Budeme potrebovať kópiu dvoch platných dokladov, vyplnený a podpísaný dotazník (ak máte záujem o zmluvu, obdržíte ho včas). V prípade vozidiel s vyššou obstarávacou cenou alebo nejasností vyžadujeme tiež kópiu bankového výpisu.

05 | Aké podklady pre schválenie musím doložiť, keď som živnostníkom?

Potrebujeme kópiu dvoch dokladov totožnosti, živnostenského listu alebo kópie iného dokladu preukazujúceho výkon Vašej činnosti, ktorá je hlavným zdrojom Vášho príjmu. Okrem toho kópia osvedčenia o registrácii pre daň a kópia potvrdeného odovzdaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb k 31. decembru bežného a predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Ak je obchod uzatváraný v druhej polovici roka požadujeme kópiu výkazu ziskov a strát k 30. júnu bežného obdobia.

06 | Aké podklady pre schválenie musí doložiť moja spoločnosť pre schválenie?

Budeme potrebovať ekonomické výsledky vrátane: výkazu ziskov a strát a súvahy k 31. decembru (alebo ak je to vhodné, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak hospodársky rok nezodpovedá kalendárnemu roku) bežného a predchádzajúceho obdobia. Ďalej kópia výpisu z obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov a kópia osvedčenia o zápise pre dane. V závislosti od výšky financovania môžeme požiadať o ďalšie dokumenty alebo ručiteľov.

07 | Môže zmluvu uzavrieť cudzí štátny príslušník?

Áno, môže. Okrem vyššie spomenutých dokladov poskytne cudzinec aj kópiu dokladu k povoleniu na pobyt.

08 | Aký je rozdiel medzi operatívnym leasingom a full service leasingom?

Produkt operatívny leasing mimo poistenia nezahŕňa služby servisu, pneuservisu, asistencie, tankovania, náhradného vozidla, apod. Tieto služby si musí zabezpečiť a hradiť klient sám. Pri full  service leasingu sú tieto služby už zahrnuté v mesačnom nájme (podľa zvoleného rozsahu) a zákazník nemá už žiadne ďalšie náklady spojené s prevádzkou vozidla (okrem PHM, prevádzkových kvapalín, poškodenie nad rámec poistných udalostí a pípadne spoluúčasti pri poistnej udalosti). Tiež je možné uzavrieť tzv. otvorené kalkulácie, v ktorých zaplatíte mesačné paušálne zálohy za dohodnuté služby. Skutočné čerpanie služieb Vám bude fakturované neskôr.

09 | Dostanem k vozidlu aj veľký technický preukaz?

Pri prevzatí vozidla dostanete balík dokumentov tzv.Driver Set, ktorý obsahuje aj kópiu veľkého technického preukazu. Na zabezpečenie STK Vám zašleme originál veľkého technického preukazu vopred.

10 | Aká je dostupnosť vozidiel?

V prípade, že sa vozidlo konfiguruje podľa želania klienta a vstupuje do výroby, doba dodania závisí od individuálnych podmienok dodávateľa, priemerná doba dodávky je 3 mesiace. V prípade skladového vozidla je skutočná dodávka do 14 dní.

11 | Môžem vymeniť prenajaté vozidlo za druhé v priebehu zmluvy?

V prípade, že chcete nahradiť existujúce vozidlo za iné, je potrebné najprv ukončiť existujúcu zmluvu. Proces predčasného ukončenia zahŕňa okrem iného aj finančnú kompenzáciu (poplatok za predčasné ukončenie vozidla). Potom si vyberiete nové vozidlo, na ktoré podpíšete novú zmluvu.

12 | Komu môžem vozidlo zapožičať v priebehu zmluvy?

Okrem nájomcu môže byť vozidlo spravované ľubovoľným zamestnancom leasingového nájomcu alebo jeho blízkej osoby. Blízka osoba je definovaná v § 22 Občianskeho zákonníka. Osoba, ktorá neodpovedá na vyššie uvedené, môže vozidlo riadiť len na základe písomného súhlasu, ktorý udelila spoločnosť ALD Automotive Slovakia s. r. o.

13 | ŠPZ je určená sídlom leasingovej spoločnosti alebo adresou zákazníka?

Vozidlá budú mať ŠPZ na základe sídla leasingovej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom. V prípade záujmu môže nájomca požiadať o individuálnu registračnú značku. Prihlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte v tomto prípade trvá dlhšie (spravidla do 14 dní) a registračná značka je vo vlastníctve spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. Náklady na vydanie individuálnej značky znáša nájomca.

14 | Môžem s vozidlom jazdiť aj v zahraničí?

Áno, ale je nutné, aby každý, kto bude vozidlo v zahraničí riadiť, mal vystavené potvrdenie o užívaní vozidla (ak je nájomca zároveň vodičom), prípadne splnomocnením od spoločnosti, ktorá je nájomcom vozidla (v tomto prípade je potvrdenie vydané nájomcovi a odovzdané s Driver setom). Ak si chcete nechať vydať potvrdenie v prípade straty kontaktujte nás na čísle +421 268 298 800 alebo e‑mailom na infosk@aldautomotive.com. V prípade, že je prevádzkovateľ vozidla priamo zapísaný v technickom preukaze, nie je potrebné vydávať potvrdenie o užívaní vozidla.

15 | Na ako dlho je možné uzavrieť leasingovú zmluvu?

Vzhľadom na to, že počas prvého roku dochádza k najväčšiemu poklesu zostatkovej hodnoty vozidla, odporúčame uzatvorenie leasingovej zmluvy na dobu od 24 mesiacov. Maximálny čas nie je stanovený zákonom, financovanie môže byť uzavreté až na 60 mesiacov. Najčastejšie využívaná doba leasingovej zmluvy je 48 mesiacov, ktorá vychádza najvýhodnejšie z pohľadu celkových nákladov vozidla a tiež v tomto intervale dochádza najčastejšie k obmenám modelových radov u výrobcov.

16 | Musím každý rok najazdiť presne stanovený počet kilometrov?

Stav tachometra je pre nás rozhodujúci pri návrate vozidla. Odporúča sa sledovať prebiehajúci nájazd, takže na konci leasingovej zmluvy nie je veľký rozdiel v porovnaní so zmluvným nájazdom. Ak je už v priebehu leasingovej zmluvy zrejmé, že konečný stav tachometra bude výrazne nižší/vyšší oproti predpokladu, odporúčame Vám včas vykonať zmenu parametrov leasingovej zmluvy, tzv. rekalkuláciu, o ktorú sa postará obchodný zástupca ALD Automotive Slovakia s. r. o., pod ktorého starostlivosť spadáte.

17 | Čo robiť, keď v priebehu leasingovej zmluvy zistím, že som zvolil nesprávny celkový nájazd kilometrov?

Môžete požiadať o zmenu parametrov dĺžky leasingu alebo výšky celkového nájazdu km svojmu leasingovému konzultantovi telefonicky alebo prostredníctvom e‑mailu. V e‑mailovej žiadosti je potrebné uviesť názov spoločnosti/meno nájomcu, číslo leasingovej zmluvy, aktuálny stav tachometra ku dňu žiadosti a požiadavku na zmenu (t.j. požadovaného trvania zmluvy a požadovaný celkový nájazd).

18 | Akým spôsobom sú vyúčtované prejazdené/nedojazdené kilometre pri operatívnom leasingu alebo full service leasingu?

Ak sa v nájomnej zmluve prekročí poplatok za prekročenie o viac ako 1 %, poplatok za prekročenie sa vypočíta pomocou jednoduchého vzorca: Počet kilometrov nad alebo pod dohodnutú hranicu sa vynásobí koeficientom stanoveným v leasingovej zmluve. Napríklad, dohodnutý nájazd je 50 000 km, skutočný nájazd je 60 000 km, cena za prekročenie hranice 0,05 € bez DPH. Rozdiel medzi zmluvným limitom a skutočnosťou je 10 000 x 0,05 € = 500 € bez DPH. Táto čiastka je klientovi fakturovaná po ukončení prenájmu. Ak je skutočný nájazd nižší ako zmluvný nájazd, tak čiastka je dobropisovaná. Maximálna hodnota nevyužitých kilometrov je však 10 000 km.

19 | Existuje obmedzenie hornej hranice zmluvného nájazdu kilometrov?

Dokážeme pripraviť zmluvu na mieru. V prípade osobných áut obvykle pripravujeme leasingové zmluvy do výšky maximálne 200 000 km.

20 | Kde je možné zistiť technické informácie o vozidle alebo podmienky leasingovej zmluvy?

Na tento účel sme pre vás pripravili aplikáciu MyALD Driver na mobilnej platforme iOS alebo Android. Aby ste mohli aplikáciu používať musíte sa najprv zaregistrovať cez svojho leasingového poradcu. V aplikácii MyALD Driver nájdete podmienky leasingovej zmluvy, technické informácie o vozidle, online informácie o servisných sieťach, rýchlu pomoc v prípade poruchy a nehody.

21 | Ako postupovať pri strate dokladov alebo ŠPZ vozidla?

Oznámte stratu dokladov alebo ŠPZ Polícii SR a e‑mailom na infosk@aldautomotive.com. Nezabudnite uviesť ŠPZ a číslo zmluvy. Pošleme Vám osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o povinnom poistení (zelenú kartu) a oprávnenie na používanie vozidla do 5 pracovných dní. Kópiu policajnej správy vrátane ŠPZ (ak bola stratená/odcudzená iba jedna) doručte na adresu spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava. Zabezpečíme Vašu novú ŠPZ do 5 pracovných dní vrátane súvisiacich dokumentov. Dajte si pozor, počas tohto času vozidlo nie je spôsobilé cestnej premávke. V prípade straty kľúčov od vozidla alebo servisnej knihy môžete kontaktovať servisného partnera priamo.

22 | Ako postupovať v prípade straty tankovacej karty?

Stratu ihneď oznámte spoločnosti prevádzkujúcej tankovaciu kartu, kontakt nájdete v MyALD Driver v dokumente Informácia pre používateľa vozidla. Našej spoločnosti to môžete nahlásiť v pracovnom čase na telefónnom čísle +421 268 298 820 alebo na infosk@aldautomotive.com. Nezabudnite zadať ŠPZ vozidla.

23 | Môžem k vozidlu využívať niekoľko tankovacích kariet?

Áno, môžete si vybrat z poskytovateľov: CCS, OMV, Shell, Slovnaft.

24 | Môžem si na vozidlo nalepiť reklamu?

Áno, ale polepy musia byť odstránené pred vrátením vozidla. Ak sa mení farba vozidla, musí byť zaznamenaná do technického preukazu. Všetky náklady na lepenie, odstránenie polepov alebo zápis do technického preukazu hradí klient.

25 | Ako si overím, že moja elektronická diaľničná známka je platná?

Platnosť elektronickej diaľničnej známky si skontrolujete na webových stránkach www.eznamka.sk zadaním ŠPZ požadovaného vozidla. Naši klienti, ktorí využívajú službu Diaľničná známka, si môžu platnosť svojich známok kedykoľvek overiť v našich online aplikáciách myALD Portál a myALD Driver.

26 | Kde a ako si zaistím platnú zelenú kartu pre svoje vozidlo?

Novú zelenú kartu by ste mali dostať od danej poisťovne automaticky, ihneď po expirácii tej minulej. V prípade, že by sa tak nestalo, máte ju k dispozícii na tlač v aplikáciách myALD.

 

ikona-short-term-hire-50  Financie

27 | Pokiaľ k prevzatiu vozidla dôjde v priebehu mesiaca alebo koncom, tak budem platiť poplatky za celý mesiac?

Prevzatie vozidla počas prvého mesiaca nájmu je spojené s prvou faktúrou v pomerovej splátke, takže sa nemusíte obávať, že budete niečo preplácať. Posledná faktúra sa vystaví na celý mesiac a ak vrátite vozidlo počas mesiaca, nie posledný deň v mesiaci, bude sa alikvotný rozdiel v nájme dobropisovať.

28 | Kedy zaplatím prvé a kedy ďalšie splátky?

Prvú alikvotnú faktúru dostanete zhruba do týždňa od prijatia vozidla na adresu sídla spoločnosti (ak nie je v zmluvnej dokumentácii uvedené inak). Ďalšie faktúry za prenájom sa vydávajú k 1. dňu v mesiaci a majú splatnosť 14 dní. Ak máte viacero vozidiel v prenájme, sčítavajú sa na jednu faktúru, kde sú vozidlá prehľadne usporiadané podľa čísel jednotlivých leasingových zmlúv. Nie je však pre nás problém vozidlá rozdeliť na ďalšie faktúry podľa Vašich požiadaviek. Posledná faktúra sa vystaví za celý mesiac a ak vrátite vozidlo počas mesiaca, nie ku poslednému dňu v mesiaci, alikvotný rozdiel v prenájme za posledný mesiac sa Vám vráti.

29 | Som živnostník – dostanem každý mesiac faktúru, na ktorej bude cena vrátane DPH?

Áno, dostanete faktúru so všetkými náležitosťami daňového dokladu.

30 | Aký je postup v prípade spáchania dopravného priestupku?

Pokutu za priestupok uhradíme a potom celú sumu pokuty prefakturujeme nájomcovi. Administratívny poplatok za spracovanie pokuty je 5 €.

31 | Zvažujem využitie ponuky operatívneho leasingu bez služieb. Budem platiť ešte niečo nad rámec dohodnutej splátky a pohonných hmôt?

V prípade operatívneho leasingu bez služieb hradí náklady na prevádzku vozidla klient.

 

ikona-servis-50  Servis

32 | Ktoré servisy a pneuservisy môžem navštevovať? Napríklad na garančné prehliadky alebo bežné opravy?

Zoznam preferovaných servisov a pneuservisov nájdete v aplikácii MyALD Driver. Aktuálnu servisnú sieť nájdete aj online https://servisy.myald.sk/sk.

33 | Ako postupovať pri prvej výmene pneumatík?

Najprv sa objednajte do zmluvného servisu, ktorý si vyberiete z online zoznamu https://servisy.myald.sk/sk. Odporúčame Vám objednať sa najmenej 7 dní vopred. Najmä na začiatku každej prezúvacej sezóny môžu byť kapacity pneuservisov plné. Nahláste ŠPZ vozidla (alebo číslo uskladňovacieho protokolu) a informujte zamestnanca pneuservisu, že vlastníkom vozidla je ALD Automotive Slovakia s. r. o. Po prezutí vozidla obdržíte uskladňovací protokol, ktorý starostlivo uchovajte.

34 | Ako postupovať v prípade defektu?

Ak je Vaše vozidlo pojazdné, vyhľadajte najbližší pneuservis pomocou Driver Setu alebo online zoznamu https://servisy.myald.sk/sk. Pokiaľ je Vaše vozidlo nepojazdné a asistenčná služba je súčasťou Vašej splátky, tak kontaktujte linku +421 220 602 022. V prípade neopraviteľného defektu, ktorý nemožno opraviť na počkanie môžete čerpať náhradné vozidlo zdarma do maximálnej doby podľa zvoleného asistenčného programu (5 alebo 10 dní). Ak nemáte asistenčnú službu, môžete využiť základnú pomoc, ktorá je súčasťou havarijného poistenia. Kontakt nájdete na zelenej karte. V tomto prípade nemáte nárok na náhradné vozidlo.

35 | Aké sú intervaly servisných prehliadok a koľko stoja?

Servisný interval každého vozidla určuje výrobca, nie leasingová spoločnosť. Servisné informácie sú popísané v dokumentácii vozidla. Garančnú prehliadku môžete vykonať v zmluvnom servise danej značky. Odporúčame Vám, aby ste sa objednali včas a predišli strate záruky na vozidlo. Online zoznam je k dispozícii na adrese https://servisy.myald.sk/sk. V službe full service leasing sú tieto prehliadky už zahrnuté v splátke. Vo variantoch operatívneho leasingu bez poskytovania služieb znáša tieto náklady priamo klient.

36 | Je k dispozícii náhradné vozidlo počas servisných prehliadok?

V prípade bežnej servisnej prehliadky si môžete vybrať z Online zoznamu servis, ktorý Vám vyhovuje na adrese https://servisy.myald.sk/sk. Ak náhradné vozidlo poskytuje servis grátis je to v zozname poznačené.

37 | Je možnosť dodatočnej montáže napr. ťažného zariadenia?

Áno, na žiadosť klienta ALD Automotive Slovakia, s. r. o. odsúhlasí montáž v zmluvnom servise a následne sa uskutoční zápis do technického preukazu. Na základe odsúhlasenej faktúry od dodávateľa je ťažné zariadenie pridané ako technické zhodnotenie vozidla a zmluva je rekalkulovaná (prepočítaná) na nové podmienky.

38 | Ako postupovať, keď potrebujem dať opraviť vozidlo v zahraničí?

Aj s touto voľbou sa pri produkte počíta. Môžete kontaktovať asistenčnú službu ALD Assistance, tá má pokrytie po celej Európe. Vždy je v prípade nehody či poruchy potrebné volať číslo v medzinárodnom formáte +421 220 602 022. Táto asistenčná služba za Vás nehodu vyrieši a poskytne Vám náhradné vozidlo, dopravu domov alebo ubytovanie na nevyhnutnú dobu, v prípade, že oprava zaberie niekoľko dní. Konkrétne riešenie je individuálne.

39 | Ako môžem využívať náhradné vozidlo?

Existujú štyri spôsoby, ako čerpať náhradné vozidlo.

Prvá možnosť je cez asistenčnú službu ALD Assistance. Nárok na náhradné vozidlo vzniká v prípade nespôsobilosti, nepojazdnosti vozidla, alebo ak nie je možné opravu vykonať na počkanie. Pre čerpanie náhradného vozidla je nutné kontaktovať ALD Assistance na čísle +421 220 602 022, kedy Vám bude vozidlo poskytnuté po nevyhnutne potrebný čas do maximálnej výšky podľa Vami zvoleného programu (5 alebo 10 dní).

Ďalšou možnosťou čerpania náhradného vozidla je dohodnúť si službu v preferovaných servisoch počas servisných prehliadok alebo opráv, ktoré túto službu poskytujú.

Tretia možnosť je čerpať náhradné vozidlo z poistenia, pokiaľ nie ste vinníkom a o úhradu sa stará poisťovňa vinníka. V tom prípade môžete čerpať vozidlo rovnakej kategórie alebo nižšej.

Poslednou z možností je využitie služieb partnerov ALD a prenajať si vozidlo z vybraných auto požičovní.

 

ikona-pojisteni-50  Poistenie

40 | Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Poistenie môže byť súčasťou poskytovanej služby. V prípade poistnej udalosti volajte Políciu SR. S ostatnými účastníkmi musíte vyplniť tlačivo Záznam o nehode. V prípade nepojazdnosti Vášho vozidla volajte asistenčnú službu ALD Assistance. Poistnú udalosť ste povinný nahlásiť do 4 kalendárnych dní do ALD Automotive Slovakia s. r. o. online na https://poistenie.myald.sk/, alebo emailom na poistneudalosti@comins.sk alebo na telefónnom čísle 0800 222 200. Administratívu poistnej udalosti vybavíme za Vás a poradíme ako ďalej postupovať. Keďže poistná zmluva je uzavretá medzi poisťovňou a spoločnosťou ALD Automotive Slovakia s. r. o., nekontaktujte poisťovňu priamo.

41 | Čo robiť v prípade, že chcem vykonať devinkuláciu poistného plnenia?

Čo najskôr zašlite e-mail na poistneudalosti@comins.sk s údajmi: Identifikácia vozidla (číslo zmluvy alebo ŠPZ alebo VIN), názov poisťovne, u ktorej je havarijné poistenie uzavreté, číslo poistnej udalosti a dátum poistnej udalosti. Devinkulácia bude vystavená obratom po doručení žiadosti.

42 | Môžem čerpať bonusy na poistenie, ktoré mám ako vodič z minulosti?

Vozidlá sú poistené v kolektívnej poistnej zmluve spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o., kde nemožno brať do úvahy individuálne bonusy na havarijnom poistení. Využívame však služby poisťovacieho makléra, ktorý vyjednáva s poisťovňami najvýhodnejšie podmienky na poistnom trhu.

43 | Aký je rozdiel, keď mám v rámci havarijného poistenia naviac dohodnuté GAP (poistenie finančnej straty)?

Jedná sa o rozšírenie havarijného poistenia, kde v prípade totálnej škody alebo krádeže poisťovňa plní do výšky obstarávacej ceny vozidla. V tom prípade zaplatíte len spoluúčasť po ukončení škodovej udalosti. Rovnako ako v prípade poistnej udalosti sa bude brať do úvahy, či vodič bol v čase nehody pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

44 | Ako riešiť poškodenie čelného skla?

V prípade poškodenia čelného alebo obvodových skiel vozidla sa udalosť musí oznámiť spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. prostredníctvom online formuláru na https://poistenie.myald.sk/, e-mailom na poistneudalosti@comins.sk alebo na telefónnom čísle 0800 222 200. V rámci poistenia bude oprava vykonaná našou zmluvnou spoločnosťou.

45 | Aká je spoluúčasť na poistení?

Výška spoluúčasti na poistení je uvedená v nájomnej zmluve. Ak to nie je zvýhodnené vozidlo, tak sa môže upraviť výška splátky. Vo všeobecnosti platí, že čím je spoluúčasť nižšia, tým vyššie sú náklady na poistku.

46 | Aká je územná platnosť poistenia? Sú nejaké výnimky?

Havarijné poistenie platí pre geografické územie Európy. Územnú platnosť Povinného zmluvného poistenia nájdete v zelenej karte. Poistenie platí štandardne pre EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. Mimo vyznačeného územia bohužiaľ neplatí a je potrebné sa dopoistiť.

47 | Čo sa stane, ak mi vozidlo bude odcudzené?

Najprv nahláste odcudzenie Polícii Slovenskej republiky a potom spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. Nájomné hradíte až do momentu uznesenia o ukončení pátrania Políciou Slovenskej republiky, ktoré býva zvyčajne po uplynutí jedného mesiaca. Po uznesení o ukončení pátrania Vám budú splátky uhradené po dátume odcudzenia vrátené späť.

48 | Ako postupovať v prípade totálnej škody, keď bude vina na účastníkovi operatívneho leasingu? Dostanem opäť nové vozidlo za nezmenených podmienok?

Vozidlo je poistené, takže náklady sú kryté poisťovňou. Platíte dohodnutú spoluúčasť. Tak ako v prípade každej poistnej udalosti sa bude brať do úvahy, či vodič bol v čase nehody pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Nové vozidlo je možné objednať ešte pred uzavretím poistnej udalosti. Podmienky financovania nie je možné vopred zaručiť, pretože vychádzajú z mnohých premenlivých hodnôt. Vašu kalkuláciu Vám ale nastavíme na mieru s parametrami, ktoré Vám budú vyhovovať.

49 | V prípade nehody v zahraničí polícia odo mňa požaduje podpis dokumentu, ktorému nerozumiem. Čo robiť?

Dokument podpísať môžete, ku svojmu podpisu však pripojte vetu v slovenskom jazyku, že uvedenému textu nerozumiete a bez jeho slovenského prekladu sa k nemu nemôžete vyjadriť. V budúcnosti bude možné ďalšie jednanie.

50 | Kde nájdem aktuálne znenie Všeobecných a doplnkových zmluvných podmienok?

Všeobecné a dodatočné zmluvné podmienky obdržíte v tlačenej podobe pri podpise zmluvy.


ikona-asistence-50  Asistencia

51 | Ako funguje asistenčná služba ALD Assistance?

Ide o asistenčnú službu, ktorá je k dispozícii pre klientov v Slovenskej republike aj v zahraničí. Jej poslaním je poskytovať administratívne informácie a komplexné služby v oblasti právnej ochrany. Môže to zahŕňať napríklad tlmočenie pri bežných cestných kontrolách v zahraničí, stratu alebo odcudzenie dokladov, zabezpečenie náhradného vozidla a servis pri nehode alebo poruche vozidla.

52 | Kedy mám nárok na náhradné vozidlo z asistenčnej služby?

Nárok na náhradné vozidlo z asistenčnej služby vzniká, ak je vozidlo nepojazdné, nespôsobilé cestnej premávke a ak opravu nie je možné vykonať na počkanie. Pre čerpanie náhradného vozidla je nutné kontaktovať ALD Assistance +421 220 602 022. Následne Vám bude poskytnuté náhradné vozidlo na nevyhnutne potrebný čas, do maximálnej výšky podľa Vami vybraného programu asistencie (5 alebo 10 dní). Ak je potrebné čerpať náhradné vozidlo nad rámec programu asistencie, ďalšie náklady znáša klient, dopredu o nich informujeme. Určite neodporúčame využiť služby asistenčného vozidla, ktoré k nehode príde bez Vášho objednania. Nejedná sa o zmluvného partnera ALD Automotive Slovakia s. r. o. a náklady, ktoré môžu byť niekoľkonásobne vyššie, by Vám boli prefakturované v plnej výške.

 

ikona-ukonceni-50  Ukončenie zmluvy

53 | Kam sa vozidlo po ukončení zmluvy vracia?

Ak nie je dohodnuté inak, auto sa odovzdáva v sídle ALD Automotive Slovakia s. r. o. na adrese Panónska cesta 47, 851 04, Bratislava, po potvrdení termínu cez stránku http://objednavky.slovdekra.sk/ (v areáli Dekry).

54 | Vraciam s vozidlom taktiež druhú sadu pneumatík?

Áno, s vozidlom vraciate aj druhú sadu pneumatík. Ak sú pneumatiky uskladnené u jedného z našich servisných partnerov, je možné odovzdať len originál uskladňovacieho protokolu vydaného servisným partnerom. V prípade, že došlo k likvidácií pneumatík pneuservisom, oznámite túto skutočnosť technikovi pri vrátení vozidla.

55 | Je možné zmluvu ukončiť pred termínom zmluvného ukončenia zmluvy?

Áno, predčasné ukončenie zmluvy je možné, pripravíme návrh na finančnú kompenzáciu k dátumu predčasného ukončenia. V tomto prípade najprv informujte svojho leasingového konzultanta. Žiadosť by mala obsahovať názov spoločnosti alebo meno nájomcu, číslo leasingovej zmluvy, dátum požadovaného ukončenia a očakávaný počet kilometrov v deň predčasného ukončenia. Predčasné ukončenie zmluvy je možné len posledný deň v mesiaci. Klient by mal zaslať žiadosť najneskôr k 15. dňu v mesiaci, ku ktorému by mala byť zmluva predčasne ukončená. V prípade zaslania žiadosti neskôr bude zmluva ukončená až k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. Do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti o predčasnom ukončení je odoslaný návrh špecifikujúci podmienky za akých je možné zmluvu ukončiť.

56 |  Ako je posudzovaný stav vozidla pri vrátení? Aké opotrebenie je prístupné?

Vozidlá sú hodnotené podľa príručky bežného opotrebenia, ktorú nájdete v aplikácii MyALD Driver, spolu s ostatnou dokumentáciou k vozidlu. Mieru opotrebenia posudzuje nezávislá spoločnosť Dekra, ktorá po vrátení vozidla vystaví protokol o stave vozidla, ten je predkladaný klientovi na podpis. Poškodenia nad rámec prijateľných škôd sú následne fakturované klientovi.

57 | Ako prebieha ukončenie leasingovej zmluvy?

Približne 4 mesiace pred koncom zmluvy dostanete notifikáciu s inštrukciami ako postupovať pri ukončení zmluvy. Môžete si vybrať, či vozidlo vrátite, alebo zmluvu ešte predĺžite. Konkrétne možnosti voľby sa môžu líšiť podľa typu produktu. Pred vrátením vozidla si dohodnete termín pristavenia vozidla do spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. na adrese Panónska cesta 47, Bratislava 851 04, pomocou objednávkového formulára http://objednavky.slovdekra.sk/. Následne dostanete protokol o odovzdaní vozidla, na základe ktorého sa uskutoční záverečné finančné vyrovnanie zahŕňajúce aj nadmerné opotrebovanie, prejazdené alebo nedojazdené kilometre oproti dohodnutému nájazdu. Mieru opotrebenia posudzuje nezávislá spoločnosť Dekra, ktorá po vrátení vozidla vystaví protokol o stave vozidla a ten je predkladaný klientovi na podpis. Poškodenia nad rámec uvedeného akceptovateľného poškodenia sú následne fakturované klientovi. Jedná sa o prepálené sedačky, interiérové poškodenia (tie sa nedajú nahlásiť ako poistné udalosti), odreté disky, preliačeniny, odreniny väčšieho rozsahu, prasknuté sklá apod.

58 | Aký je ďalší osud vozidiel po ukončení leasingu?

Vozidlá sú ponúkané na predaj prostredníctvom spoločnosti ALD Automotive Slovakia s. r. o. Sú to autá s dobre známym pôvodom a servisnou históriou, čo z nich robí jednu z najbezpečnejších ponúk ojazdených automobilov na našom trhu.

 

tlacitko-ald-faq-export