Naša identita

ald-obrazek-nase-identita-sk


Náš kódex správania a etické princípy

V spolupráci s bankou Société Générale sa usiluje spoločnosť ALD v posledných rokoch o posilnenie kultúry založenej na firemných hodnotách, etike a kódexe správania.

Cieľom spoločnosti ALD je zabezpečiť, že zamestnanci dodržiavajú firemný kódex správania a vo svojej každodennej činnosti konajú integrálnym spôsobom.

Kódex správania podporuje rešpekt k ľudským právam a životnému prostrediu, prevenciu konfliktu záujmov a korupcie, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, úctu k trhovej integrite, ochranu dát, správne konanie v oblasti darov a pozvánok a zodpovedné využívanie zdrojov.

tlacitko-ald-sk-kodex

Okrem dodržiavania francúzskych zákonov navrhla spoločnosť ALD protikorupčný kódex, ktorý je súčasťou francúzskych interných predpisov ALD.

tlacitko-ald-sk-korupcia

tlacitko-ald-whistle